Logo OPZ barevné (1)Rodinné centrum sv. Zdislavy (registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006096) je nově otevřené centrum Farní charity v Kolíně, jež vzniklo na základě projektu podpořeného Evropskou unií. Toto rodinné centrum se zaměřuje na odbornou pomoc rodinám s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit nebo rodinám takovým vyloučením ohroženým.

Pracovníci Rodinného centra sv. Zdislavy poskytují rodinám s dětmi sociálně-právní poradenství.

RC nabízí poskytování následujících tří ambulantních služeb:

  • Asistovaný kontakt dítěte s rodičem
  • Asistované předávání dítěte
  • Podporovaná komunikace rodičů

Cílem služeb je zprostředkování kontaktu mezi rodiči či jinými blízkými osobami a dětmi v případech, kdy došlo k přerušení takového kontaktu (např. v náhradní rodinné péči, rozvodem rodičů, vlivem domácího násilí apod.).

Asistovaný kontakt dítěte s rodičem se zaměřuje na rodiny, kdy rodiče nežijí ve společné domácnosti. Služba umožňuje rozvíjet vztah mezi dítětem a jeho tátou či mámou za situace, kdy je vztah vlivem rodinné situace vážně narušen.

K Asistovanému předání dítěte mezi rodiči dochází v případě, kdy je vztah mezi rodiči narušen takovým způsobem, že rodiče nejsou schopni si dítě v klidu předat.

Podporovaná komunikace rodičů může rodičům pomoci v uzavření dohody ohledně péče o jejich děti v případech, kdy mají potíže v komunikaci (např. komplikovaný rozchod/rozvod, domácí násilí apod.).

Cílem všech služeb je, aby se rodiče dítěte k sobě navzájem chovali s respektem, zastávali své rodičovské role a podporovali dítě ve vztahu s druhým rodičem a nenarušovali tak zdravý psychosociální vývoj dítěte.

Služby centra jsou poskytovány bezplatně.

Kde: Farní charita Kolín, Rodinné centrum sv. Zdislavy, Benešova 774, Kolín 2

Provozní doba:

pondělí: 8.00 - 17.30 
úterý: 8.00 -17.00 
středa: 8.00 - 17.30 
čtvrtek: 8.00 – 16.00 
pátek: 8.00 - 14.30 

Telefonní číslo: 321 400 180.

Rodinné centrum sv. Zdislavy v Kolíně je financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu.