MODLITBA ZA CHARITU

Bože, nebeský Otče,

Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry, které jsi s důvěrou svěřil do charitní péče. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu i pomoc a tam, kde jejich síly nestačí, prokaž svou nekonečnou dobrotu a lásku.

Pane Ježíši Kriste,

Tys sytil hladové a uzdravoval nemocné a také nás vybízíš k pomoci bližnímu a k milosrdné lásce. Proto se s důvěrou obracíme k Tobě, abys dal všem pracovníkům Charity potřebnou sílu, moudrost, trpělivost i dostatek prostředků k uskutečňování tohoto nelehkého poslání, a prosíme, abys vyslyšel jejich modlitby.

Bože Duchu Svatý,

buď posilou všem trpícím a dej, ať poznají, že jsi je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými, a svými oběťmi dokážou být podporou pro druhé. Sešli svoje požehnání na celou Charitu, na všechny, kterým utrpení světa i bližního není lhostejné, i na ty, kteří před ním zavírají oči v domnění, že se jich netýká.

Amen.